Obchodné podmienky

1. Zmluvné strany

B2M.CZ s.r.o.

so sídlom Šafránkova 3, 155 00, Praha 5
IČ: 27455971
DIČ: CZ27455971
Číslo účtu: 0189423567/0900
Sme platcami DPH.
Zapísaný pod spisovou značkou C 113637
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.1 Objednávateľ

Pre účely týchto obchodných podmienok sa rozumie Objednávateľom každý subjekt, ktorý má pridelené platné identifikačné číslo v SR a objedná si jeden z platených tarifov - prístup ku kontaktom na zadávateľa dopytov v systéme 123dopyt.sk.
(ďalej len „Objednávateľ)

2. Popis služby

2.1 Zasielanie obchodných dopytov na e-mail

Služba www.123dopyt.sk slúži k sprostredkovaniu obchodných dopytov pre Objednávateľa. Dopytom sa rozumie odoslaná štruktúrovaná požiadavka od dopytujúceho s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba vykonáva kontrolu a rozosielanie odpovedajúcich dopytov na vybraných Objednávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom naviazania spolupráce. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ s.r.o. Registrácia do systému 123dopyt.sk je záväzná (telefonicky,cez elektronický formulár na internetovej stránke www.123dopyt.sk a e-mailom).

2.1.1 Vykonanie registrácie

Registráciu môže Objednávateľ vykonať prostredníctvom webového formuláru, dostupného na adrese http://www.123dopyt.sk/?action=registration. Registráciu môže vykonať aj telefonicky po poskytnutí všetkých potrebných údajov.

2.1.2 Funkčnosť služby

Registráciou na serveri 123dopyt.sk získa Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľov všetkých dopytov (mimo prémiových dopytov) v odborových kategóriách systému 123dopyt.sk. Prihlasovacie meno a heslo je zaslané po vystavení faktúry na kontaktnú e-mailovú adresu. Objednávateľovi budú zasielané dopyty z vybraných odborov priamo na uvedený e-mail ihneď po ich zverejnení. Objednávateľ zo zrealizovaných obchodov neplatí Poskytovateľovi žiadnu províziu. Súčasťou registrácie je i zaradenie proflu Objednávateľa do katalógu dodávateľov a do katalógu firiem siete B2M.

2.1.2.1 Tarif Profi

Prístup je obmedzený počtom 30 zobrazených kontaktov v rámci jedného prihlásenia, ktoré technicky trvá 72 hodín. Prehliadač Objednávateľa musí podporovať cookies. Dopyty sú zasielané z 3 odborov s možnosťou rozšírenia na max. 10 odborov (za poplatok). Dopyty je možné zasielať iba na jednu e-mailovú adresu.

2.1.2.2 Neobmedzené dopyty

Prístup ku kontaktom nie je obmedzený. Prehliadač Objednávateľa musí podporovať cookies. Dopyty sú zasielané podľa kľúčových slov nastavených v profile zasielania dopytov, počet kľúčových slov nie je obmedzený. Dopyty je možné zasielať na viacero e-mailových adries podľa nastavenia zostáv kľúčových slov v profile zasielanie dopytov.

Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo dopytov v prípade iného ako bežného užívania, predovšetkým pokiaľ Objednávateľ šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa či užíva službu iným nežiadúcim spôsobom definovaným v bode 3.1.

2.1.2.3 Prémiové dopyty

Registráciou tarifu Prémiové dopyty získava Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľa Prémiových dopytov, ktoré sa od bežných dopytov služby zasielania dopytov 123dopyt.sk odlišujú zobrazením kontaktu maximálne 10 Objednávateľom. Počet kontaktov, ktoré si Objednávateľ v rámci služby Prémiové dopyty môže zobraziť sa i s platnosťou služby líšia v závislosti na objednanej variante. Pre využívanie služby Prémiové dopyty je nutné mať súbežne aktívnu službu zasielania dopytov 123dopyt.sk.

V prípade, že Objednávateľ nespotrebuje dostupný kredit určený pre zobrazovanie Prémiových dopytov v priebehu 2 rokov od objednávky služby, umožní Poskytovateľ previesť zostávajúci kredit Objednávateľa na iné aktuálne dostupné služby Poskytovateľa a to v hodnote, ktorá zodpovedá nevyčerpanému množstvu dostupných kontaktov k Prémiovým dopytom.

2.1.3 Trvanie služby

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní po objednaní). Zároveň s tým je zaslaná faktúra elektronicky i korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Prevádzkovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje Objednávateľa predané tretej strane a to len za účelom vynútenia platby. Služba je ukončená podľa zvoleného tarifu.

2.1.4 Garancia získania zákazky

Bod 2.1.4 (Garancia získania zákazky) obchodných podmienok platí len pre telefonické objednávky služby zasielania dopytov, a to len za predpokladu, že je Garancia získanie zákazky súčasťou hovoru, pri ktorom je služba záväzne objednaná. Pri zmene zjednanej služby, nárok na garanciu získania zákazky zaniká.

Novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o., Prevádzkovateľa služby 123dopyt.sk, ktorí si v období 1. 1. 2013 až 31. 12. 2020 zakúpia ročný tarif služby zasielania dopytov garantujeme získanie minimálne 1 zákazky. Pre tento prípad je novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. myslená spoločnosť, ktorá pred objednaním služby zasielania dopytov 123dopyt.sk nebola doposiaľ klientom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. služby zasielania dopytov 123dopyt.sk. V prípade, že tento Objednávateľ nezíska počas plnenia ročnej služby minimálne 1 zákazku, vráti Poskytovateľ služby 123dopyt.sk na vyžiadania zákazníka registračný poplatok v plnej výške alebo predĺži poskytovanie služby zadarmo o jeden rok podľa toho, ktorý spôsob garancie bol dojednaný pri objednaní služby.

V prípade nespokojnosti či budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku alebo predĺženie služby zadarmo je Objednávateľ povinný informovať e-mailovou správou na e-mail garancia@123dopyt.sk Poskytovateľa služby 123dopyt.sk za účelom zjednania nápravy cielenia v profile dodávateľa pre zasielanie dopytov, najskôr však v priebehu 5. mesiaca a najneskôr počas 6. mesiaca plnenia služby. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie získania zákazky nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

Garancia získania zákazky sa vzťahuje len na komerčné dopyty, nie je možné ju uplatniť na verejné zákazky a dopyty verejných subjektov. V prípade balíčku produktov zasielania komerčných dopytov a zasielania verejných zákaziek a dopytov verejných subjektov je možné vrátenie registračného poplatku uplatniť len na časť registračného poplatku vo výške tarifu Profi komerčných dopytov, tj. 139 € alebo sa zadarmo predlžuje len táto služba.

Garanciu získania zákazky je možné uplatniť po skončení tarify služby a to najneskôr do 3 dní. Čestné prehlásenie je nutné dodať najneskôr do 3 dní od chvíle, kedy bola e-mailová správa s čestným prehlásením zo strany Poskytovateľa odoslaná na e-mailovou adresu Objednávateľa. V prípade nedodania vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia v stanovej lehote nárok na vrátenie registračného poplatku alebo predĺženia služby zadarmo zaniká. V prípade kladného posúdenia žiadosti po doručení čestného prehlásenia, je na e-mailovú adresu Objednávateľa zaslaný Opravný daňový doklad (ďalej len ODD). Podpísaný ODD s doplneným bankovým číslom účtu pre zaslanie renfundovanej čiastky je nutné odoslať do 3 dní od chvíle, kedy bol e-mail s ODD zo strany Poskytovateľa odoslaný. Až po jeho doručení späť Poskytovateľovi je čiastka prevedená na uvedený bankový účet.

Garancia získania zákazky sa nevzťahuje na tarif Prémiové dopyty.

2.2 Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky

Služba Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky slúžia ku sprostredkovaniu kontaktov a podrobných informácií o dopytoch od verejných subjektov a verejných zákazkách pre Objednávateľov. Dopytom od verejných subjektov a verejnou zákazkou sa rozumie štrúkturovaná požiadavka od verejnej a štátnej inštitúcie zo Slovenskej republiky a Európskej únie s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba vykonáva kontrolu a rozoslania zodpovedajúcich dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek na vybraných registrovaných dodávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce na www.123dopyt.sk. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ s.r.o.

2.2.1 Vykonanie registrácie

Registráciu môže Objednávateľ vykonať prostredníctvom zákazníckej linky spoločnosti B2M.CZ po poskytnutí všetkých potrebných údajov. Registrácia do systému 123dopyt.sk je záväzná (telefonicky, cez elektronický formulár, e-mailom).

2.2.2 Funkčnosť služby

Registráciou na serveri 123dopyt.sk získa Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľa všetkých dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek v systéme 123dopyt.sk. Prihlasovacie meno a heslo je zasielané automaticky pri aktivácií služby a prístup je obmedzený počtom 50 zobrazených kontaktov v rámci jedného prihlásenia. Jedno prihlásenie je možné len z jedného počítača (tj z jednej IP adresy) a rozumie sa ním lehota 72 hodín. Prehliadač Objednávateľa musí podporovať cookies.

Objednávateľovi budú zasielané dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky z vybraných oborov priamo na uvedený e-mail v intervale, ktorý si vyberie vo svojom profile v systéme 123dopyt.sk. Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky možno zasielať len na jednu e-mailovú adresu. Z realizovaných obchodov Objednávateľ neplatí Poskytovateľovi žiadnu províziu. Súčasťou registrácie je aj zaradenie profilu Objednávateľa do katalógu dodávateľov a do katalógu firiem siete B2M. Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky sú zasielané maximálne z 10 vybraných oborov, ktoré možno počas trvania služby meniť.

2.2.3 Trvanie služby

Trvanie služby začne ihneď po spracovaní objednávky (max do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň s tým je zaslaná faktúra elektronicky a korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet prevádzkovateľa, maximálne do 14 dní od odoslania faktúry. Pri neuhradení v čase splatnosti faktúry môžu byť firemné údaje poskytnuté tretej strane, a to len za účelom vynútenia platby. Služba je ukončená podľa zvoleného tarifu.

2.2.4 Záruka výkonu

Poskytovateľ služby zaručuje Objednávateľovi, ktorý si v období od 16. 1. 2015 do 6. 8. 2015 zakúpi službu Zasielania dopytov od verejných subjektov, počet dopytov od verejných subjektov zverejnených v rámci jednotlivých webových odborov na 123dopyt.sk v priebehu 1 roku. V prípade nedodržania tohoto záväzku sa Poskytovateľ zaväzuje vrátiť registračný poplatok na žiadosť Objednávateľa späť v plnej výške.

Žiadosť o refundáciu registračného poplatku je možné uplatniť najneskôr do 7 dní po skončení ročného tarifu služby.

2.2.5 Garancia získania zákazky

Bod 2.2.5 (Garancia získania zákazky) obchodných podmienok platí len pre telefonické objednávky služby zasielania dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, a to len za predpokladu, že je Garancia získanie zákazky súčasťou hovoru, pri ktorom je služba záväzne objednaná.

Novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovateľa služieb 123dopyt.sk, ktorí si v období 7. 8. 2015 až 31. 12. 2020 zakúpia ročný tarif služby zasielania dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, garantujeme získanie minimálne 1 zákazky. Pre tento prípad je novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. myslená spoločnosť, ktorá pred objednaním služby zasielania dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek nebola doteraz klientom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. služby zasielania dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek. V prípade, že tento Objednávateľ nezíska počas plnenia ročnej služby minimálne 1 zákazku, vráti na vyžiadanie zákazníka Poskytovateľ služby 123dopyt.sk registračný poplatok v plnej výške alebo predĺži poskytovanie služby zadarmo o jeden rok podľa toho, ktorý spôsob garancie bol dojednaný pri objednaní služby.

V prípade nespokojnosti či budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku alebo predĺženia služby zadarmo je Objednávateľ povinný informovať e-mailovou správou na e-mail garancia@123dopyt.sk Poskytovateľa služby 123dopyt.sk za účelom zjednanie nápravy zacielenia v profile dodávateľa pre zasielanie dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, najskôr v priebehu 5. mesiaca a najneskôr počas 6. mesiaca plnenia služby. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie získania zákazky nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

Táto Garancia získanie zákazky sa vzťahuje iba na dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky.

Garanciu získania zákazky je možné uplatniť po skončení tarify služby a to najneskôr do 3 dní. Čestné prehlásenie je nutné dodať najneskôr do 3 dní od chvíle, kedy bola e-mailová správa s čestným prehlásením zo strany Poskytovateľa odoslaná na e-mailovú adresu Objednávateľa. V prípade nedodania vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia v stanovej lehote nárok na vrátenie registračného poplatku alebo predĺženia služby zadarmo zaniká.

2.3 Aktívny predaj

Služba Aktívny predaj slúži k rozoslaniu ponúk registrovaného Objednávateľa na dopytujúcich, ktorí si v minulosti zadali dopyt a na nových dopytujúcich. Ponukou sa rozumie štruktúrovaný text o maximálnej dĺžke 2 000 znakov, s možnosťou doplnenia ceny, obrázku a prílohy. Službu sprostredkováva spoločnosť B2M.CZ s.r.o.

2.3.1 Prevedenie registrácie

Objednávku môže Objednávateľ uskutočniť prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je súčasťou ponukového e-mailu. Objednávku je možné uskutočniť tiež telefonicky, a to po poskytnutí všetkých potrebných údajov. Objednávka služby Aktívny predaj je záväzná (telefonicky, cez elektronický formulár, e-mailom).

2.3.2 Funkčnosť služby

Registráciou na serveri 123dopyt.sk Objednávateľ získa prístup k tvorbe ponuky, ktorá je potom použitá v e-maily pre rozoslanie ponuky. Ponuky sa zobrazujú vo firemnom zápise, v katalógu dodávateľov a v katalógu Superto.cz. Ponuka je ďalej aktívne prezentovaná novým dopytujúcim, ktorí si zadávajú dopyt. E-mailing je uskutočnený na základe vybraného tarifu v stanovených termínoch, vždy jednorazovo alebo opakovane. Pre vytvorenie ponuky je nutné využívať odkaz, ktorý je zaslaný po aktivácii služby alebo na vyžiadanie. Pokiaľ už zákazník využíva službu Zasielanie obchodných dopytov do e-mailu alebo Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky, použije odkazy pre nastavenie uvedených služieb. Z realizovaných obchodov Objednávateľ neplatí Poskytovateľovi žiadnu províziu. Súčasťou registrácie je aj zaradenie profilu Objednávateľa do katalógu dodávateľov a do katalógu firiem siete B2M.CZ.

2.3.3 Trvanie služby

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň s tým je zaslaná faktúra elektronicky a korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet prevádzkovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení platby v dobe splatnosti faktúry, môžu byť firemné údaje Objednávateľa predané tretej strane a to len za účelom vynútenia platby. Služba je ukončená podľa zvoleného tarifu.

V prípade neuhradenej faktúry v danej dobe splatnosti, je služba zablokovaná. V prípade nedodania podkladov po opakovaných žiadostiach prevádzkovateľa, prevádzkovateľ vytvorí ponuku podľa webových stránok alebo informácií uvedených vo firemnom zázname Objednávateľa.

2.4 Zasielanie dopytov "Platba za kontakt"

2.4.1 Režim služby

Objednávateľ je užívateľom služby zasielania dopytov "Platba za kontakt". Táto služba je v pilotnom režime a je ponúkaná vybraným zákazníkom Poskytovateľa. Prístup k službe je limitovaný zo strany Poskytovateľa.

2.4.2 Funkčnosť služby

Registráciou k službe zasielania dopytov verzie "Platba za kontakt" získa Objednávateľ prístup k obsahu dopytov, ktoré sú zasielané podľa voľby kľúčových slov Objednávateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa. Prístup k obsahu dopytov nie je spoplatnený. Objednávateľ má možnosť definovať kľúčové slová, ktoré určujú, aké dopyty chce zasielať, a to v profile pre zasielanie dopytov, ku ktorému získa prístup v rámci plnenia služby.

Objednávateľ má možnosť podľa svojho uváženia, vzhľadom k obsahu zasielaných dopytov, podľa vhodnosti pre jeho činnosť podnikania, získať kontakt k danému dopytu pomocou spoplatneného otvorenia kontaktu dopytu. Cena za otvorenie kontaktu sa líši v závislosti na type objednanej služby. Objednávateľ súhlasí s plnením tejto čiastky voči predplatenému kreditu, ktorý uhradil Poskytovateľovi. Otvorenie kontaktu dopytu je vzhľadom k spoplatneniu záväzné podľa technického systému Poskytovateľa a nie je možné ho vziať späť.

2.4.3 Trvanie služby

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň s tým je zaslaná faktúra elektronicky i korešpondenčne.

Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Poskytovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení faktúry v dobe jej splatnosti faktúry môže byť služba blokovaná a firemné údaje môžu byť predané tretej strane a to výhradne za účelom vynútenia platby. Služba, ktorá bola objednaná do 24. 8. 2015, je ukončená v okamžiku vyčerpania predplateného kreditu. U služieb objednaných od 25. 8. 2015 sa platnosť kreditu líši v závislosti na variante objednanej služby - platnosť kreditu je vyznačená na faktúre.

2.4.4 (Vypúšťa sa)

2.4.5 Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu (platnosť pre služby objednané od 1. 4. 2016)

Bod 2.4.5 (Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu) obchodných podmienok platí len pre telefonické objednávky služby zasielania dopytov, a to len za predpokladu, že je Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu súčasťou hovoru, pri ktorom je služba záväzne objednaná.

Novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovateľa služby 123dopyt.sk, ktorí si zakúpia kreditové dopyty, garantujeme vrátenie nevyčerpaného kreditu, ktorý nebol Objednávateľom využitý v priebehu plnenia služby.

Pre tento prípad je novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. myslená spoločnosť, ktorá pred objednaním služby kreditových dopytov 123dopyt.sk nebola doposiaľ klientom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. žiadneho plateného produktu či služby.

V prípade nespokojnosti či budúceho uplatnenia nároku vrátenia nevyčerpaného kreditu je Objednávateľ povinný informovať e-mailovou správou na e-mail garancia@123dopyt.sk Poskytovateľa služby 123dopyt.sk za účelom zjednanie nápravy zacielenia v profile dodávateľa pre zasielanie dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, najskôr v priebehu 5. mesiaca a najneskôr počas 6. mesiaca plnenia služby. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie získania zákazky nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

Objednávateľ má právo požiadať Poskytovateľa o vrátenie nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 mesiacov od dátumu posledného navýšenia kreditu (alebo bonusu), najneskôr však do 3 dní po skončení tohto obdobia. Garancia sa vzťahuje iba na kredit, za ktorý Objednávateľ zaplatil, nevzťahuje sa na bonusový kredit. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie vrátenia nevyčerpaného kreditu nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

2.5 Zasielanie dopytov - tarif Best

2.5.1 Režim služby

Objednávateľ je užívateľom služby zasielania dopytov - tarifu Best. Prístup k službe je limitovaný zo strany Poskytovateľa.

2.5.2 Funkčnosť služby

Registráciou k službe zasielania dopytov - tarifu Best získa Objednávateľ prístup k obsahu dopytov, ktoré sú zasielané podľa voľby kľúčových slov Objednávateľom na e-mailovú adresu Objednávateľa. Prístup k obsahu dopytov nie je spoplatnený. Objednávateľ má možnosť definovať kľúčové slová, ktoré určujú, aké dopyty chce zasielať, a to v profile pre zasielanie dopytov, ku ktorému získa prístup v rámci plnenia služby.

Objednávateľ má možnosť podľa svojho uváženia, vzhľadom k obsahu zasielaných dopytov, podľa vhodnosti pre jeho činnosť podnikania, získať kontakt k danému dopytu pomocou spoplatneného otvorenia kontaktu dopytu. Cena za otvorenie kontaktu sa líši v závislosti na type objednanej služby. Objednávateľ súhlasí s plnením tejto čiastky voči predplatenému kreditu, ktorý uhradil Poskytovateľovi. Otvorenie kontaktu dopytu je vzhľadom k spoplatneniu záväzné podľa technického systému Poskytovateľa a nie je možné ho vziať späť.

2.5.3 Trvanie služby

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň s tým je zaslaná faktúra elektronicky i korešpondenčne.

Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Poskytovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení faktúry v dobe jej splatnosti faktúry môže byť služba blokovaná a firemné údaje môžu byť predané tretej strane a to výhradne za účelom vynútenia platby. Služba je ukončená v okamžiku vyčerpania predplateného kreditu.

2.5.4 Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu

Bod 2.5.4 (Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu) obchodných podmienok platí len pre telefonické objednávky tarifu Best, a to len za predpokladu, že je Garancia vrátenia nevyčerpaného kreditu súčasťou hovoru, pri ktorom je služba záväzne objednaná.

Novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o., Poskytovateľa služby 123dopyt.sk, ktorí si zakúpia tarif Best, garantujeme vrátenie nevyčerpaného kreditu, ktorý nebol Objednávateľom využitý v priebehu plnenia služby.

Pre tento prípad je novým zákazníkom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. myslená spoločnosť, ktorá pred objednaním tarifu Best nebola doposiaľ klientom spoločnosti B2M.CZ s.r.o. žiadneho plateného produktu či služby.

Objednávateľ má právo požiadať Poskytovateľa o vrátenie nevyčerpaného kreditu, a to po uplynutí 24 mesiacov od dátumu posledného navýšenia kreditu (alebo bonusu), najneskôr však do 3 dní po skončení tohto obdobia. Garancia sa vzťahuje iba na kredit, za ktorý Objednávateľ zaplatil, nevzťahuje sa na bonusový kredit. V prípade, že nebolo dojednané iným spôsobom, je pre uplatnenie Garancie vrátenia nevyčerpaného kreditu nutné uhradiť faktúru za službu, ku ktorej se garancia vzťahuje, v termíne jej splatnosti.

2.6 Trhovisko 123dopyt.sk

Služba Trhovisko slúži k prezentácií ponúk Objednávateľa. Ponuky sú zvýraznené a uprednostnené na kľúčová slová vo vyhľadávaní v rámci služby Trhovisko. Objednávateľ súhlasí so zasielaním priamych kontaktov zákazníkov z detailov ponúk na e-mail Objednávateľa.

Trvanie služby je zahájené ihneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň je poslaná faktúra elektronicky i korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Prevádzkovateľa, maximálne do 14 dní po odoslaní faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môže byť služba blokovaná a firemné údaje Objednávateľa môžu byť preposlané tretej strane a to výhradne za účelom vymáhania platby. Služba je ukončená podľa zvolenej varianty.

V prípade neuhradenia faktúry v danej dobej splatnosti je služba zablokovaná. V prípade nedodania podkladov po opakovaných žiadostiach prevádzkovateľa vytvorí ponuku prevádzkovateľ podľa webových stránok či informácií uvedených vo firemnom záznamu Objednávateľa.

2.7 Premium dodávateľ

Služba Premium dodávateľ zvýrazňuje a uprednostňuje dodávateľa v sekcii dodávatelia serveru 123dopyt.sk Dodávatelia s aktívnou službou Premium dodávateľ sú zároveň zvýraznení v e-maily, ktorý odosielame dopytujúcim po publikácií dopytu. V e-maily zasielame Premium dodávateľa služieb alebo tovaru v kategórii, v ktorej bol dopyt publikovaný.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1 Poskytovateľ služby

Poskytovateľ služby môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, Prevádzkovateľa serveru, šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa, šíri svoje prístupové kódy do systému. zasiela nevyžiadané obchodné správy, alebo ponuku služieb ktoré nesúvisia s obsahom dopytu (nevyžiadanú ponuku) a zneužíva získané kontakty k podvodnej činnosti. Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo systému, bez akéhokoľvek finančného vyrovnania.

3.2 Objednávateľ

3.2.1 Zasielanie obchodných dopytov do e-mailu

Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ Poskytovateľ poruší niektorú z vyššie uvedených garancií a to nasledujúcim spôsobom:

  • V prípade ukončenia služby a nedodržania počtu zverejnených dopytov je povinný informovať Poskytovateľa na e-mailovú adresu info@123dopyt.sk a požadovať potvrdenie o prijatí
  • V prípade získania dopytu s nepravdivými informáciami kontaktovať Poskytovateľa na e-mailovú adresu info@123dopyt.sk a požadovať potvrdenie o prijatí a to najneskôr do 30 dní od odoslania dopytu, ktorá garanciu porušila.

Poskytovateľ má povinnosť do 30 dní od podania tejto sťažnosti registrovaného Objednávateľa informovať o výsledku. V prípade, že bude reklamácia oprávnená, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovému počtu zaslaných dopytov) a to pri ukončení služby.

3.2.2 Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky

V prípade, že Poskytovateľ neplní službu Zasielania dopytov od verejných subjektov a verejné zákazky (t. j. predovšetkým neposkytuje prístup do archívu verejných dopytov a verejných zákaziek, nezasiela dopyty verejných subjektov) a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa, ktorý nevykonal nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy.

Poskytovateľ z povahy verejných zákaziek negarantuje počet verejných dopytov v rámci plnenia služby. Počet verejných dopytov v jednotlivých oboroch je daný vyššou mocou a súvisí so situáciou vypisovania verejných zákaziek v štátnej a verejnej správe.

Poskytovateľ má povinnosť do 30 dní od podania tejto sťažnosti Objednávateľa informovať o výsledku.

V prípade, že bude reklamácia oprávnená, Poskytovateľ má povinnosť vrátiť pomernú časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovej dobe plnenia služby) a to pri ukončení služby.

3.2.3 Aktívny predaj

V prípade, že Poskytovateľ nedodržal plnenie služby (predovšetkým v odoslaní celkového počtu e-mailingov v rámci objednaného tarifu, zasielania ponúk u nových dopytujúcich) a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa, ktorý nevykonal nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy. V prípade, že bude reklamácia oprávnená, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovému plneniu služby), a to pri ukončení služby.

3.2.4 Storno podmienky

V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzavretej zmluvy, je možné tak urobiť do 2 dní od jej objednávky. V tomto prípade je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50% z danej ceny služby.

4. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok všetkých uskutočnených hovorov a ďalej v písomnej či e-mailovej forme, predovšetkým meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje a názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje sa automaticky objavia a zverejnia v katalógoch dodávateľov prevádzkovaných firmou B2M.CZ s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek medzi Objednávateľmi a dopytujúcimi. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním všetkých uskutočnených hovorov, ktoré sú za účelom zjednania služby, servisnou činnosťou v rámci služby a ďalej i v rámci skvalitňovania poskytnutej služby.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné informácie s novinkami, akčnými ponukami, inzerciou, a pod. Objednávateľ má právo odhlásiť sa zo zasielania obchodných informácií na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpovedí na obchodnú informáciu, ktorá bola poslaná e-mailom.

Po vypršaní platnosti registrácie Objednávateľa v systéme www.123dopyt.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Objednávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných dopytov.

Uchované osobné údaje môže Objednávateľ alebo dopytujúci kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom profile alebo prostredníctvom vyššie uvedených kontaktov.

Viac k ochrane osobných údajov tu.

5. Záverečné ustanovenia

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy Objednávateľa je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nesmie byť v rozpore s všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služby - prístupu ku kontaktom na zadávateľa dopytov v systéme 123dopyt.sk.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom okamžikom schválenia riadne vykonanej objednávky (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webových stránok poskytovateľa). Takto zadanou objednávkou (telefonicky, e-mailom, prostredníctvom webových stránok poskytovateľa) Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Tieto podmienky naberajú na platnosti ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.123dopyt.sk.Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14. 06. 2017.