Prihlásenie

alebo
 • Často kladené otázky

Často kladené dotazy

Navigace

FAQ - dopyty

Ako sa zaregistrovať k odberu dopytov?

Pre objednanie služby je potrebné vyplniť objednávkový formulár na stránkách 123dopyt.sk. Objednávky spracovávame spravidla do dvoch pracovných dní, potom obdržíte informatívny e-mail s prílohou v elektronickej podobe faktúry. Originál faktúry vám behom niekoľkých dní zašleme poštou. Na základe vašej objednávky vzniká neplatený reklamný záznam v sieti firemných katalógov. Informácie v objednávke slúžia predovšekým pre účely fakturácie a nastavenia filtra pre zasielanie dopytov, ale tiež sú dohľadateľné ako vaša reklamná prezentácia v sieti našich firemných katalógov.

Pri registrácii k odberu dopytov zároveň získate firemný záznam v katalógoch siete B2M.CZ.

Je služba zasielania dopytov spoplatnená?

Cena služby sa riadi tarifom, ktorý si objednáte. K službe sa nevzťahujú žiadne ďalšie poplatky.
Pozor, spoplatnená je len časť služby, ktorá umožňuje zobrazenie kontaktov. Zadanie dopytu je úplne zdarma!

Kedy bude služba aktívna?

Aktivácia služby prebieha ihneď po spracovaní vašej objednávky. Akonáhle je služba aktivovaná, začnú do vašej e-mailovej schránky prichádzať novo zadané dopyty z oborov, ktoré ste si zvolili pri registrácii. Dopyty zaslané e-mailom obsahujú kontakt na dopytujúceho, takže je možné ihneď reagovať a kontaktovať dopytujúceho.

Ako sa pozrieť na dopyty zverejnené na webe?

Pre zobrazenie kontaktu na dopytujúceho z portálu 123dopyt.sk potrebujete heslo. Heslo prideľujú a posielajú systémom administrátori B2M.CZ na kontaktný e-mail. S pomocou prístupového hesla potom môžete zobraziť kontakt k dopytu podľa verzie vašej služby.

Ako môžem službu predĺžiť?

Predĺženie služby prebieha po uplynutí objednaného obdobia na základe vašej objednávky. Pred vypršaním platnosti služby vás bude kontaktovať telefonicky alebo e-mailom jeden z našich operátorov, či chcete službu predĺžiť.

Pokiaľ si službu u operátora nepredĺžite, budú vám naďalej zasielané dopyty, ale namiesto kontaktu sa zobrazuje informácia o vypršaní doby platnosti. Súčasťou tejto informácie je odkaz pre objednanie predĺženia služby. V okamihu, kedy službu predĺžite, získavate opäť plný prístup na kontakty k dopytom. Nastavenie, aj heslá v zostávajú v pôvodnej podobe.

FAQ - dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky

Aký je rozdiel medzi dopytmi od verejných subjektov a verejnými zákazkami?

Dopyty od verejných subjektov

Produkt „Dopyty od verejných subjektov“ sú podlimitné verejné zákazky a verejné zákazky malého rozsahu, ktoré sú definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Podlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a súčasne rovnaká alebo vyššia ako
a) 60 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) 360 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Podprahová zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a súčasne
a) rovnaká alebo vyššia ako 30 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom,
b) rovnaká alebo vyššia ako 120 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác zadávanú verejným obstarávateľom.

Zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je, ak predpokladaná hodnota zákazky je nižšia ako finančný limit uvedený v odseku 4 písm. a) a b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzaviera na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.

Verejné zákazky

Produkt „Verejné zákazky“ sú nadlimitné verejné zákazky, ktoré sú definované v zákone č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

Nadlimitná zákazka je, ak predpokladaná hodnota zákazky sa rovná alebo je vyššia ako
a) 125 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru uvedeného v prílohe č. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
b) 193 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e); pre verejného obstarávateľa na úseku obrany, ak ide o zákazku na dodanie tovaru neuvedeného v prílohe č. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní,
c) 125 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. a), okrem zákazky na poskytnutie služby uvedenej v písmene e),
d) 193 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby zadávanú verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) až e),
e) 193 000 EUR, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v kategórii 8 prílohy č. 2, kategórii 5 telekomunikačné služby podľa spoločného slovníka obstarávania 7) (ďalej len "slovník obstarávania") zodpovedajúce kódom CPC 7524, 7525, 7526 a služby uvedenej v prílohe č. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní zadávanú verejným obstarávateľom,
f) 387 000 EUR, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo o zákazku na poskytnutie služby zadávanú obstarávateľom,
g) 4 850 000 EUR, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

Čo sú dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky?

Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky sa riadia zákonom č. 137/2006 Sb., o verejných zákazkách.

Dopytom od verejných subjektov a verejnou zákazkou je taká zákazka, ktorá je realizovaná na základe zmluvy medzi zadávateľom a jedným či viacerými dodávateľmi. Predmetom je úplatné poskytnutie dodávok či služieb alebo úplatné prevedenie stavebných prác.

Dopytom od verejných subjektov a verejnou zákazkou na dodávky je zákazka, ktorej predmetom je buď obstaranie veci alebo poskytnutie služby. Pri nadobudnutí tovaru sa jedná najmä o kúpu tovaru, o kúpu tovaru na splátky, prenájom tovaru alebo prenájom tovaru s právom následnej kúpy. Pri poskytnutí služieb sa jedná najmä o služby spočívajúce v umiestnení, montáži alebo uvedení takéhoto tovaru do prevádzky.

Dopytom od verejných subjektov a verejnou zákazkou na stavebné práce je zákazka ktorej predmetom je vykonanie stavebných prác a s nimi súvisiaca projektová alebo inžinierska činnosť či zhotovenie stavby, ktorá je ako celok schopná plniť samostatnú ekonomickú alebo technickú funkciu.

Kto zadáva dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky?

Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky zadávajú organizácie alebo zadávatelia, medzi ktoré patria:

 • štát zastúpený ministerstvami a ďalšími ústrednými orgánmi, krajské orgány, regionálne orgány, orgány miestnej správy (mestská rada, samosprávne obce, krajské a obvodní úrady)
 • orgány Európskej únie (Komisie, Súdny dvor, PHARE, ISPA a ďalší)
 • skupina bánk ako Európska banka, Banka pre rozvoj a ďalší
 • iné právnické či fyzické osoby, podnikatelia, ktorý sú ovládaný verejnými zadávateľmi

Rozdiel medzi dopytom od verejných subjektov, verejnou zákazkou a 123dopytom?

123dopyt.sk

 • Je zadaná od súkromnej osoby či firmy pomocou dopytového formulára na stránkach www.123dopyt.sk a následne je zaslaná registrovaným dodávateľom pre ktorých je určená.
 • Zúčastniť sa dopytovaného konania môže každá firma bez ohľadu na svoju veľkosť.
 • Podmienky dopytového konania vždy určuje obstarávateľ dopytu (väčšinou komerčný subjekt)

Dopyt od verejných subjektov a verejná zákazka

 • Dopyty verejných subjektov a verejné zákazky zadávajú verejné subjekty a subjekty štátnej správy
 • Zúčastniť sa výberového konania na danú verejnú zákazku môže každá spoločnosť, ktorá splňuje podmienky tejto zákazky, ale aj podmienky dané zákonom o verejných zákazkách.
 • Prehlaď dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek zasielame registrovaným dodávateľom s rôznou periódou zasielania podľa nastavenia profilu dodávateľa.
 • Táto služba je doplnkom k službe zasíelania dopytov pre registrovaných dodávateľov a je spoplatnená. Viac informácii o tejto službe vám poskytnú naši operátori.

Zasielanie dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek pre registrovaných dodávateľov

Zmena zasielania verejných zákaziek je možná v profilu pre editovanie dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek. Profil pre zasielanie je možné zmeniť rôznymi spôsobmi, jedným z nich je využitie odkazu, ktorý nájdete v e-mailu s prehľadom dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek. Ďalšia možnosť je kontaktovať nás na uvedených kontaktních údajích (info@123dopyt.sk, 032 2633 101), s tím že máte o zmenu záujem.

Formát zasielaných dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek

Prehlad dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek, ktorý vám zasielame na e-mail neobsahuje len aktuálne a nové oznámené verejné zákazky (oznámenie zadávacieho konania), ale aj ich doplnenie (dodatočné informácie) či oznámenie o zadaní zákazky alebo ktorému dodávateľovi bola zákazka zadaná (zadanie zákazky).

Oznámenie zadávacieho konania dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek

Zadávacie konanie zahajuje zadávateľ uverejnením oznámenia o zahájení zadávacieho konania alebo odoslaním výzvy o zahájení zadávacieho konania.

Základné požiadavky na obsah zadávacej dokumentácie sú:

 • vymedzenie predmetu verejnej zákazky,
 • požadovaného množstva,
 • technické špecifikácie predmetu,
 • obchodné podmienky,
 • spôsob spracovania ponukovej ceny.

Pre samotnú účasť vo výberovom konaní na dopyt od verejných subjektov a na verejnú zákazku nieje podmienkou získania oficiálnej zadávacej dokumentácie, pokiaľ uchádzačovi postačia údaje uvedené priamo v zákazke. Avšak v prípade verejných zákaziek na stavebné práce je nevyhnutné, aby zadávacia dokumentácia bola kompletná (napr. tzv. výkaz výmer).

Ako sa prihlásiť do verejného výberového konania?

V dokumentácii pri zadávacom konaní sú vždy uvedené kontaktné údaje na zadávateľa a ďalšie potrebné informácie k podaniu ponuky na danú verejnú zákazku.

Podmienky účasti na výberovom konaní sú:

 • profesné kvalifikačné predpoklady dodávateľov, vrátane požiadaviek týkajúcich sa registrácie v profesných alebo obchodných registroch
 • ekonomická a finančná spôsobilosť
 • technická spôsobilosť

Ako vypracovať ponuku vo verejnom výberovom konaní?

Ponuka musí byť vypracovaná písomne a obsahovať identifikačné údaje o uchádzačovi.

U právnických osôb je to:

 • obchodná firma alebo názov,
 • sídlo,
 • právna forma,
 • identifikačné číslo a daňové identifikačné číslo,
 • meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo jeho členov.

U fyzických osôb je to meno, priezvisko, obchodná firma, rodné číslo alebo dátum narodenia.

Ďalšie náležitosti ponuky uchádzača:

 • informácie o predmete verejnej zákazky,
 • doklady preukazujúce splnenie kvalifikácie,
 • ponuková cena,
 • ďalšie údaje

U fyzických osôb je to meno, priezvisko, obchodná firma, rodné číslo alebo dátum narodenia.

Podanie ponuky zadávateľovi

Uchádzači podávajú ponuky v:

 • informácie o predmete dopytu od verejného subjektu alebo verejné zákazky
 • doklady preukazujúce splnenie kvalifikácie
 • ponuková cena
 • ďalšie údaje, ktoré sa líšia podľa typu verejnej zákazky a údaje uvedené v zadávacej dokumentácii (napr. záručná doba, platobné podmienky, zmluvné pokuty)

Samotná ponuka je považovaná za návrh zmluvy, často je však v zadávacej dokumentácii požadované uvedenie ešte tzv. „užšieho návrhu zmluvy“, ktorý bude základom pre uzavretie zmluvy s víťazným uchádzačom. Preto by ponuka mala obsahovať aj tento návrh zmluvy, ktorý je podpísaný oprávnenou osobou.

Zadanie dopytu od verejného subjektu a verejné zákazky

Zadávateľ rozhodne o výbere najvhodnejšej ponuky toho uchádzača, ktorého ponuka bola podľa hodnotiacich kritérií vyhodnotená ako:

 • ekonomicky najvýhodnejšia
 • ponuka s najnižšou ponukovou cenou
Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 558 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.