Prihlásenie

alebo

Informácie pre dodávateľov

Navigácia
Prinášame podnikateľom nové obchodné príležitosti. Každý mesiac sprostredkujeme kontakty k viac ako 4 tisíckam zakaziek za milióny €.

Obchodné príležitosti pre dodávateľov aktívne vyhľadávame, spracováváme a filtrujeme. Na základe zhody s činnosťou firiem ich následne rozosielanie dodávateľom, ktorí na ne môžu priamo reagovať a získať tak nových zákazníkov.

Prečo sa stať registrovaným dodávateľom?

 • Získate nové obchodné príležitosti z činnosti, v ktorej pôsobíte.
 • O nič sa nemusíte starať.
  Relevantné dopyty vám pošleme na e-mail.
 • Neplatíte žiadne provízie za zrealizované zákazky.
  Služba je dostupná za nízky ročný poplatok.

Vďaka registracii získate:

 • Okamžitý prístup k vybraným dopytom na serveri www.123dopyt.sk.
 • Zasielanie relevantných a overených dopytov priamo na e-mail.
 • Možnosť pokročilého nastavenia zasielania dopytov.
 • Bezplatnú telefonickú a e-mailovú podporu.
 • Firemný zápis v katalógoch siete B2M.CZ ako bonus.

Zaregistrujte sa pomocou registračného formulára alebo na zákazníckej linke 800 111 456. Teraz navyše bez rizika s programom Garancie získania zákazky!

Referencie

Funkčnosť aj atraktívnosť systému potvrdzujú vybrané referencie dodávateľov. Pridajte sa aj vy k spokojným dodávateľom serveru 123dopyt.sk!

Naša činnosť je pomerne špecifická. Týždenne obdržíme e-mailom od 123dopyt.sk cca 2 – 3 dopyty. Reagujeme na všetky dopyty, pričom získavame väčšinou jednu zákazku. 123dopyt.sk využívame už sedem rokov. Celkovo službu vnímame pozitívne.
Peter Chladnúch
ALLESMONT, s.r.o.
ALLESMONT, s.r.o.
Službu 123dopyt.sk využíva už 4. rokom. Týždenne dostávam asi 2 – 3 dopyty, nastavenie zasielania hodnotím ako optimálne. Odpovedám na všetky došlé dopyty. Získávam asi z 10 dopytov jednu zákazku, čo hodnotím ako úspech. Dopyty tvoria 40 – 60 percent môjho kreditu. Som spokojný, služba 123dopyt.sk prináša čo som očakával, jednoznačne službu odporúčam.
Ivo Zatrák
KACHLIARSKE CENTRUM

Obchodné podmienky pre dodávateľov

1. Úvodné ustanovenie

1.1. Poskytovateľ služby

Poskytovateľom služby 123dodavatel.sk je B2M.CZ s.r.o., so sídlom Šafránkova 3, 155 00, Praha 5, Česká republika, IČO: 27455971, DIČ: CZ27455971, číslo účtu: SK3109000000000189423567. Sme platcovia dane DPH. Zapísaní pod spisovou značkou C 113637 (ďalej len „Poskytovateľ“).

1.2. Objednávateľ služby

Objednávateľom je podnikateľ, tzn. fyzická či právnická osoba, ktorá má pridelené identifikačné číslo organizácie v SR (ďalej len „Objednávateľ“) a ktorá si objedná službu zasielanie dopytov 123dopyt.sk alebo ďalšie platené služby podľa ponuky a cenníka Poskytovateľa.

1.3. Služba 123dopyt.sk

Služba 123dopyt.sk slúži k sprostredkovaniu obchodných dopytov pre Objednávateľa. Dopytom sa rozumie odoslaná štrukturovaná požiadavka od dopytujúceho s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba vykonáva kontrolu a rozoslanie zodpovedajúcich dopytov na vybraných Objednávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce. Súčasťou služby zasielanie obchodných dopytov je prístup do archívu dopytov, ktoré boli zverejnené pre Objednávateľa pred aktiváciou služby. Službu prevádzkuje spoločnosť B2M.CZ s.r.o.

2. Registrácia Objednávateľa

2.1. Spôsoby registrácie

Registráciu realizuje Objednávateľ u Poskytovateľa telefonicky či e-mailom po poskytnutí všetkých potrebných údajov k uzatvorení zmluvy dištančným spôsobom. Registrácia do systému 123dopyt.sk je z hľadiska uzavrenej zmluvy záväzná pre obidve zmluvné strany.

2.2. Trvanie služby

Plnenie služby je zahájené hneď po spracovaní objednávky (max. do 3 pracovných dní od objednania). Zároveň je zaslaná faktúra elektronicky i korešpondenčne. Uskutočnením platby sa rozumie pripísanie platby na účet Poskytovateľa a to do 14 dní od odoslania faktúry alebo do iného dátumu dohodnutého ako splatnosť faktúry. Pri neuhradení v dobe splatnosti faktúry môže byť služba zablokovaná a firemné údaje Objednávateľa môžu byť poskytnuté tretej strane a to len za účelom vynútenia platby zmluvného záväzku. Poskytnutím údajov Objednávateľa nie je dotknutá ochrana osobných údajov vzhľadom k oprávnenému záujmu Poskytovateľa. Platnosť služby je ukončená podľa dohodnutej dĺžky plnenia.

2.3. Uzavretie zmluvy po telefóne dištančným spôsobom

Zmluva medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorá je uzatvorená telefonicky alebo e-mailom, je uzatvorená dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku. Poskytovateľ sa zaväzuje uzatvárať s Objednávateľom zmluvy po telefóne pri dodržaní nižšie uvedených zásad v bodoch a) až c):

 1. Objednávateľ je pracovníkom Poskytovateľa informovaný o monitorovaní rozhovoru.
 2. Záväznosť telefonickej zmluvy uzatvorenej na diaľku je postavená na zrejmom súhlase Objednávateľa vrátane súhlasu s cenou predávanej služby.
 3. Objednávateľ má právo na vypočutie hlasového záznamu uzatvorenej zmluvy v sídle Poskytovateľa a to po nahlásení termínu jeho návštevy na info@b2m.cz a potvdení zo strany Poskytovateľa. Zasielanie záznamu e-mailom nie je vzhľadom k ochrane osobných údajov podľa zákonných noriem možné.

3. Odstúpenie od zmluvy

3.1. Odstúpenie Poskytovateľom

Poskytovateľ služby, môže odstúpiť od zmluvy, pokiaľ je jednanie Objednávateľa v rozpore s týmito obchodnými podmienkami, dobrými mravmi, porušuje záujmy tretích osôb, Poskytovateľa služby, šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa, šíri svoje prístupové kódy do systému, zasiela nevyžiadané obchodné oznámenia alebo ponuku služieb nesúvisiacich s obsahom dopytu (nevyžiadanú ponuku), zneužíva získané kontakty k podvodnému podnikaniu alebo k páchaniu trestnej činnosti.

Pri nedodržaní týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstúpenie od zmluvy a odhlásenie Objednávateľa zo systému bez finančného vyrovnania.

3.2. Odstúpenie Objednávateľom

V prípade, že Poskytovateľ neplní službu (tzn. neposkytuje prístup do archívu obchodných príležitostí, nezasiela dopyty alebo verejné zákazky) a Objednávateľ o tejto skutočnosti informoval Poskytovateľa na e-mail: info@b2m.cz a ten nevykonal nápravu, má Objednávateľ možnosť odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ akceptuje, že vyhodnotenie či je alebo nieje služba plnená sa vzťahuje vždy k celému zmluvnému obdobiu z dôvodu sezónneho vývoja dopytu na trhu.

V prípade, že bude reklamácia oprávnená, k čomu sa do 30 dní od podania reklamácie Poskytovateľ vyjadrí, má Poskytovateľ povinnosť vrátiť pomernú časť registračného poplatku (v pomernej hodnote vo vzťahu k celkovej dobe plnenia služby) a to pri ukončení služby.

V prípade, že si Objednávateľ praje zrušiť už objednanú službu a odstúpiť tak od uzatvorenej zmluvy, je možné tak urobiť do 2 pracovných dní od objednávky služby. V tomto prípade je Objednávateľ povinný Poskytovateľovi služby uhradiť storno poplatok vo výške 50% z danej čiastky služby.

4. Popis služieb

4.1. Zasielanie dopytov

Registráciou na serveri 123dopyt.sk získa Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľov dopytov v systéme 123dopyt.sk podľa cenníka Poskytovateľa. Ako prihlasovacie meno slúži e-mail, ktorý uvediete pri registrácii. Heslo si vygenerujete pomocou tlačidla zabudnuté heslo. Objednávateľovi budú zasielané dopyty z vybratých kategórií v kombinácii s kľúčovými slovami priamo na uvedený e-mail ihneď po ich zverejnení. Objednávateľ neplatí z realizovaných obchodov Poskytovateľovi žiadnu províziu. Súčasťou registrácie je aj zaradenie profilu Objednávateľa do katalógu dodávateľa a do katalógu firiem siete B2M.CZ s.r.o. Prístup do archívu dopytov je obmedzený počtom 30 zobrazených kontaktov vrámci jedného prihlásenia, ktoré technicky trvá 72 hodín. Prehliadač Objednávateľa musí podporovať cookies. Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť množstvo dopytov v prípade iného než bežného užívania, najmä pokiaľ Objednávateľ šíri obsah dopytov akýmkoľvek spôsobom bez súhlasu Poskytovateľa alebo používa službu iným nežiaducim spôsobom definovaným v bode 3.1.

4.1.1. Garancia získania zákazky

Garancia získania zákazky platí len pre službu Zasielanie dopytov a to len za predpokladu, že bola súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Objednávateľovi, ktorý si kúpi službu Zasielania dopytov, garantuje Poskytovateľ získanie minimálne 1 zákazky. V prípade, že Objednávateľ nezíska v priebehu plnenia služby minimálne 1 zákazku, vráti Poskytovateľ služby na vyžiadanie Objednávateľa registračný poplatok vo výške 50% či 100% (podľa dohodnutej výšky garancie pri dojednaní zmluvy) alebo predĺži poskytovanú službu zadarmo na ďalšie obdobie.

Garanciu získania zákazky nie je možné uplatniť na verejné zákazky a dopyty verejných subjektov. V prípade balíčku produktov Zasielania dopytov a Zasielania verejných zákaziek a dopytov verejných subjektov (či iného balíčku služieb) je možné vrátenie registračného poplatku uplatniť len na časť registračného poplatku vo výške ceny služby zasielanie dopytov alebo sa zadarmo predĺži len táto služba.

4.1.2. Podmienky uplatnenia Garancie získania zákazky

V prípade budúceho uplatnenia nároku vrátenia registračného poplatku je Objednávateľ povinný:

 1. uhradiť cenu za službu, ku ktorej sa Garancia vzťahuje, v dobe splatnosti vrámci uzatvorenej zmluvy.
 2. informovať správou na e-mail garancia@123dopyt.sk Poskytovateľa za účelom zaistenia úpravy cielenia v profile dodávateľa pre zasielanie dopytov, najskôr v priebehu 5. mesiaca a najneskôr v priebehu 6. mesiaca plnenia služby.
 3. uplatniť nárok na Garanciu získania zákazky po skončení platnosti služby a to najneskôr do 3 dní od daného dátumu.
 4. poslať vyplnené čestné prehlásenie zaslané Poskytovateľom s informáciou, že nebola získaná minimálne 1 zákazka najneskôr do 3 dní od dátumu, kedy bol e-mail s čestným prehlásením zo strany Poskytovateľa odoslaný na e-mailovú adresu Objednávateľa. V prípade nedodania vyplneného a podpísaného čestného prehlásenia v stanovenej lehote nárok na na vrátenie registračného poplatku alebo predĺženie služby zadarmo zaniká. V prípade kladného posúdenia žiadosti po doručení čestného prehlásenia, je na e-mailovú adresu Objednávateľa odoslaný Opravný daňový doklad (ďalej len „ODD“). Podpísaný ODD s doplneným bankovým číslom účtu pre zaslanie refundovanej čiastky je nutné odoslať do 3 dní od chvíle, kedy bol e-mail s ODD zo strany Poskytovateľa odoslaný. Až po jeho doručení späť Poskytovateľovi je čiastka prevedená na uvedený bankový účet.

4.2. Zasielanie verejných zákaziek

Služba Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky slúži k sprostredkovaniu kontaktov a podrobných informácii o dopytoch od verejných subjektov a verejných zákazkách pre Objednávateľa. Objednávateľovi budú zaslané Dopyty od verejných subjektov a verejné zákazky z vybraných kategórii priamo na uvedený e-mail ihneď po ich zverejnení. Objednávateľ si v profile cielenie volí, či zasielanie bude vo frekvencii denne, 2 x za týždeň alebo týždenne. Dopytom od verejných subjektov a verejných zákazkách sa rozumie štrukturovaná požiadavka od verejnej a štátnej inštitúcie zo Slovenskej republiky (dopyty od verejných subjektov) a Európskej únie (verejné zákazky) s cieľom nájsť vhodného dodávateľa tovaru a služieb. Služba realizuje zasielanie zodpovedajúcich dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek na vybraných registrovaných dodávateľov a sprístupňuje kontakty za účelom nadviazania spolupráce. Registráciou na serveri 123dopyt.sk získa Objednávateľ prístup ku kontaktom na zadávateľa všetkých dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek v systéme 123dopyt.sk. Objednávateľ neplatí z realizovaných obchodov Poskytovateľovi žiadnu províziu. Prihlasovacie meno a heslo sú zasielané automaticky pri aktivácii služby a prístup je obmedzený počtom 50 zobrazených kontaktov v rámci jedného prihlásenia, ktoré technicky trvá 72 hodín. Prehliadač Objednávateľa musí podporovať cookies.

4.3. Ostatné služby 123dopyt.sk

Služba Aktívny predaj

Služba Aktívny predaj slúži k rozoslaniu ponúk Objednávateľa e-mailom na dopytujúcich, ktorí si v minulosti historicky zadali dopyt a na nových dopytujúcich vždy v rámci zvolenej kategórie činnosti. Ponukou sa rozumie vytvorená vizitka s prezentáciou služieb či tovaru Objednávateľa s jeho kontaktnými údajmi v rámci nastavenej kategórie činnosti Objednávateľa. E-mailing je realizovaný 4x do roka v stanovených termínoch (15.01.,15.04.15.07. a 15.10). Ak podklady k vytvoreniu ponuky Objednávateľ nedodá, pre jej vytvorenie zo strany Poskytovateľa Objednávateľ súhlasí s využitím informácii z jeho záznamu i webových stránok.

Služba Premium - prémiová ponuka

Služba Premium zvýrazňuje a uprednostňuje záznam Objednávateľa v sekciách katalógu dodávateľa 123dopyt.sk. Objednávateľ s aktívnou službou Premium je zároveň zvýraznený v e-mailovej správe, ktorá je odosielaná dopytujúcim po publikácii dopytu. V e-mailovej správe je Objednávateľ umiestnený v kategórii, v ktorej bol dopyt publikovaný.

Služba Trhovisko 123dopyt.sk

Služba Trhovisko 123dopyt.sk slúži k prezentácii ponúk Objednávateľa. Ponuky sú zvýraznené a uprednostnené na základe kľúčových slov vo vyhľadávaní. Objednávateľ súhlasí so zasielaním priamych kontaktov zákazníkov z detailu ponúk na e-mail Objednávateľa.

4.4. Garancia výmeny služby

Novým Objednávateľom služieb B2M.CZ od 1.1.2020 garantuje Poskytovateľ výmenu služby zadarmo ak bola táto garancia súčasťou uzatvorenej zmluvy po telefóne. Výmena služby je možná maximálne do konca 3 mesiaca plnenia danej služby a to len 1 x. Výmena služby sa uskutočňuje na vyžiadanie Objednávateľa z portfólia služieb Poskytovateľa (Zasielanie dopytov, Zasielanie verejných zákaziek, Zvýhodnenie a zvýraznenie v katalógu, Aktívny predaj, Premium, Trhovisko a pod.). Dĺžka plnenia služby nie je dotknutá výmenou služby.

4.5. Aktualizácia profilu

Objednávateľom služieb B2M.CZ je aktivovaná služba Aktualizácia profilu, v rámci ktorej prebieha aktualizácia kontaktných údajov, tj. e-mail, telefón, www, adresa, kontrola záznamu firmy v registroch a evidencii verejnej správy (Obchodný register Slovenskej republiky, Živnostenský register Slovenskej republiky a podobne) podľa platného cenníka služieb. V rámci služby Aktualizácia profilu prebieha ďalej 1 x za týždeň aktualizácia verejných hodnotení firmy po celú dobu platnosti služby.

5. Ochrana osobných údajov

Poskytovateľ služby zhromažďuje so súhlasom Objednávateľa jeho osobné údaje vo forme nahrávok rozhovorov a ďalej vo forme písomnej alebo e-mailovej, najmä meno a priezvisko, adresu, kontaktné údaje, názov spoločnosti. Objednávateľ ďalej súhlasí s tým, že poskytnuté údaje verejného charakteru sú zverejnené v katalógoch dodávateľoch prevádzkovaných firmou B2M.CZ, s.r.o. Vyššie uvedené údaje slúžia pre sprostredkovanie obchodného kontaktu, sprostredkovanie obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek medzi Objednávateľom a dopytujúcimi. Objednávateľ súhlasí s nahrávaním rozhovorov, ktoré sú evidované za účelom uzatvorenia zmluvy, servisnej činnosti v rámci služby a ďalej v rámci skvalitňovania poskytovaných služieb.

Poskytovateľ služby má právo zasielať Objednávateľovi e-mailom, prostredníctvom SMS a telefonicky obchodné oznámenia s novinkami, akčnými ponukami, inzerciami, a pod. Objednávateľ má právo odhlásenia zo zasielania obchodných oznámení na vyššie uvedených kontaktoch alebo odpoveďou na obchodné oznámenie, ktoré bolo zaslané e-mailom.

Po uplynutí platnosti registrácie Objednávateľa v systému www.123dopyt.sk má Poskytovateľ právo uchovávať jeho kontaktné údaje pre svoje interné potreby, pokiaľ Objednávateľ nepožiada o ich vymazanie.

Poskytovateľ služby poskytuje osobné údaje Objednávateľa len za účelom sprostredkovania obchodných kontaktov, sprostredkovania obchodných dopytov, dopytov od verejných subjektov a verejných zákaziek.

Uchovávané osobné údaje môže Objednávateľ kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom profile alebo prostredníctvom horeuvedených kontaktov.

Viac k ochrane osobných údajov zde.

6. Záverečné ustanovenie

Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti systému, bezchybnej prevádzky a zabezpečenia systému. Registráciou firmy Objednávateľa je vyjadrený bezpodmienečný súhlas s uvedenými podmienkami. Ďalšie vzťahy a náležitosti, rovnako ako obsah registrácie, nemôžu byť v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi.

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava zmluvných vzťahov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom pri poskytovaní služby.

Zmluvný vzťah založený na týchto obchodných podmienkach vzniká medzi Poskytovateľom a Objednávateľom v okamihu riadne uzatvorenej zmluvy dištančným spôsobom prostriedkami na diaľku (telefonicky, e-mailom alebo prostredníctvom webových stránok Poskytovateľom). Takto uzatvorenou zmluvou Objednávateľ potvrdzuje, že s týmito obchodnými podmienkami súhlasí.

Tieto podmienky začínajú platiť ich zverejnením. Spoločnosť B2M.CZ s.r.o. si vyhradzuje právo Obchodné podmienky meniť. Zmenu a ich účinnosť spoločnosť zverejní vhodným spôsobom na internetových stránkach www.123dopyt.sk.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 4.11. 2019.

Čo je 123dopyt.sk

123dopyt.sk je najväčší dopytový systém v Slovenskej republike, ktorý využíva 80 472 dodávateľov zo všetkých kategórii podnikania. Mesačne spracujeme cez 3 tis. dopytov vo finančnom objeme viac ako 75 mil. €.

Používajú nás úspešné firmy
Logá našich partnerov

Táto stránka v rámci poskytovania služieb využíva cookies. Nastavenie používania a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastaveniach prehliadača.

Chránime vaše osobné údaje v súlade s nariadením Európskej únie o GDPR. Detaily tu.

© 2006—2024 B2M.CZ s.r.o. rada poskytuje pomoc potrebným ♥️. Všetky práva vyhradené.